สมรรถนะรายวิชา

1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน 
2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน 
3. อ่านข้อความ กำหนดการ และป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและ ในการปฏิบัติงาน 
4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน 
5. เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการ ปฏิบัติงาน