จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถาณการณ์
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันถูกต้องตามหลักการ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยจุดประสงค์รายวิชาจุดประสงค์รายวิชา