วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics) รหัสวิชา20104-2118

วิชาความปลอดภัยในงานระบบขนส่งทางราง(Safety in Railway System)รหัสวิชา30138-2001

สื่อการสอนวิชาวิชาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (Electrical in Railway System) รหัสวิชา 30138-2003

กิจกรรม

บทความล่าสุด

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : Boy
บริจาคเลือดสภากาชาดไทย โรงพยาบาลบ้านบึง 23 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
ประธานการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น กปน. หน่วยที่ 7 เขตที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 17-18-19 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 18-19 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
โครงการประชุมครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ในรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2566
สร้างโดย : research62
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าสถานศึกษา 9 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูช่วงเย็น 8 พ.ย.2566
สร้างโดย : Boy
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมหน้าเสาธง# 8 พ.ย.2566
สร้างโดย : Boy
ประชุมเตรียมความพร้อมผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 2 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ วิสามัญ ณ สวนปรีชา 4 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy