เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายสมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต์(MARA) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) ในโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานดานเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายไทยแลนด ๔.๐ ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 และมีนางสาวนุชนาถ อิ่มอาษา ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายสมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์(MARA) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) ในโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 และมีนางสาวนุชนาถ อิ่มอาษา ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ