- ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
- หลักสูตรฐานสมรรถนะเทียบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

- ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM

- ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM-EV

ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงแขนกลและหุ่นยนต์ AI-IOT
โครงการ EV-Conversion
- โครงการ Digital College
- ระบบทวิภาคีเพื่องานอาชีพ EEC Model Type A
โครงการความร่วมมือพิเศษ

 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

 

  

 

สถิติเยี่ยมชม

2076447

ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ เขารับการรายงานตัวโดยคัดเลือกจาก ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ยื่นคะแนนเอง) ประจําปีการศึกษา 2567 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567 

การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  

รับสมัคบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ   

 การเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ ๒ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   

 การบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖   

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  

 ประกาศการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ประกาศกำหนดการวัดผลและประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   

 

 

 

 

 

 

 ประกวดราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 

  ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/03/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกาศ ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (23/03/2566)  

               เอกสารผู้ชนะการประกวด

  ประกวดราคา โครงการปรับปรุงห้องภาษาจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/03/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/02/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
เพลง มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

ช่างยนต์ และเครื่องกล
ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุง
    ระบบขนส่งทางราง
ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
ช่างการจัดการโลจิสติกส์
เทคนิคพื้นฐาน 
เทคโนโลยีพื้นฐาน
สามัญ-สัมพันธ์

 

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคลากร
-  งานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผล และประเมินผล
งานวิทยบริการ และห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
-  งานทวิศึกษา

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

งานวางแผน และงบประมาณ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
งานความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
-  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคน EEC