Forum 21 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักประสานการพัฒนาบุคลากรการศึกษา และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เยอรมันนี ร่วมกับ Forum 21 โดยมีการจัดประชุมสัมนาเรื่อง 'เศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมในการพัฒนาการศึกษาบนฐานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ' สนับสนุนการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ