เมื่อวันที 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนภัสชญา คงการุณ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับปวส. โดยมี1. นายพีรนันท์ วุฒิจินดานนท์2. นายสรณัฐ นิลเทศ3. นางสาววรรณิดา ผ่องใส เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศและ นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานวัดละเอียด ระดับปวช.โดยมีนาย1.นายกนก เกลาเกลี้ยง 2.นายประเสริฐศักดิ์ ลีจ้อย3.นายธีรวุฒิ ศรีบุษย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิตและเทคนิคอุตสาหกรรม ทักษะมาตรวิทยามิติระดับปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงานและช่างซ่อมบำรุงทักษะงานวัดละเอียด ระดับปวช.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-2ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เมื่อวันที 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนภัสชญา คงการุณ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับปวส.

โดยมี1. นายพีรนันท์ วุฒิจินดานนท์2. นายสรณัฐ นิลเทศ3. นางสาววรรณิดา ผ่องใส เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศและ

นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานวัดละเอียด ระดับปวช.โดยมีนาย1.นายกนก เกลาเกลี้ยง

2.นายประเสริฐศักดิ์ ลีจ้อย3.นายธีรวุฒิ ศรีบุษย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิตและเทคนิคอุตสาหกรรม ทักษะมาตรวิทยามิติระดับปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงานและช่างซ่อมบำรุงทักษะงานวัดละเอียด ระดับปวช.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-2ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ