โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารการให้บริการประชาชน”

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้  นายสุรพงษ์  เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน และการฝึกอบรมด้านเทคนิค เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น  “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารการให้บริการประชาชน”  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือ ด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (Center for Language Education and Cooperation - CLEC )  โดยการสนับสนุนของ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขยายตัวและการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีนักลงทุน นักท่องเที่ยว เข้ามาเป็นจำนวนมาก  จึงได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารการให้บริการประชาชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ และทักษะการสื่อสารพื้นฐานภาษาจีน เพื่อการให้บริการประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ หน่วยงานภาคบริการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 55 คน ดำเนินการจัดการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Online และ Onsite

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ