ยกระดับความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ความร่วมมือต่างประเทศ ระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนสู่การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยกระดับสาขาระบบรางสู่มาตรฐานนานาชาติ
...............................................
นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยกระดับความร่วมมือ   สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ความร่วมมือต่างประเทศ ระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล  ขับเคลื่อนสู่การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง
................................................
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีขนส่งระบบรางจี๋หลิน (Jilin Railway Technology College) มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
............................................
 เมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน 2566
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ไทย - จีน รูปแบบทวิวุฒิ โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 19 ทุน เข้าศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีขนส่งระบบรางจี๋หลิน (Jilin Railway Technology College) มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในระบบขนส่งทางราง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ