ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
         

广告

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง แก้ไขการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการตรวจสภาพ ลงทะเบียน ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 

ารเลื่อนกำหนดการฝึกงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ตรวจสอบบัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และพิมพ์บัตรลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์งานทะเบียนเลือกเมนูด้านข้าง (นักเรียน นักศึกษาเลือกบัตรลงทะเบียนในปีที่ตนเองเลื่อนระดับ)

 

 

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563