-  ประวัติความเป็นมา
-  วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-  ทำเนียบผู้บริหาร

-  ช่างยนต์ และเครื่องกล
-  ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
-  ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ
-  ช่างไฟฟ้ากำลัง
-  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
-  ช่างก่อสร้าง
-  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
-  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
-  ช่างเขียนแบบเครื่องกล
-  ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ช่างเทคนิคตวบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
-  ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
-  ช่างการจัดการโลจิสติกส์
-  เทคนิคพื้นฐาน
-  เทคโนโลยีพื้นฐาน
-  สามัญ-สัมพันธ์

 

-  งานการเงิน
-  งานบัญชี
-  งานพัสดุ
-  งานบุคลากร
-  งานทะเบียน
-  งานบริหารงานทั่วไป
-  งานอาคารสถานที่
-  งานประชาสัมพันธ์

 

-  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
-  งานวัดผล และประเมินผล
-  งานวิทยบริการ และห้องสมุด
-  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-  งานสื่อการเรียนการสอน
-  งานทวิศึกษา

 

-  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
-  งานปกครอง
-  งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
-  งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
-  งานครูที่ปรึกษา
-  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
-  อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

-  งานวางแผน และงบประมาณ
-  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
-  งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
-  งานความร่วมมือ
-  งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
-  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
-  ศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคน EEC


สถิติเยี่ยมชม

1003187

ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องแจ้งความประสงค์การมาเรียน on site 

ประกาศวิยาลัยฯเรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) 

ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

ประกาศวิทยาลัยฯ (ฉบับที่3) เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด CVID-19 เทศกาลปีใหม่ 2565 

ประกาศวิทยาลัยฯ (ฉบับที่2) เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด CVID-19 เทศกาลปีใหม่ 2565 

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด CVID-19 เทศกาลปีใหม่ 2565 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศเรื่องกิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราชและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสถาบันครอบครัว 

ประกาศเรื่องผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน (รอบโควตา)ประจำปีการศึกษา 2565  

 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) 

        รายชื่อโควตาจากโรงเรียน รายชื่อเพิ่มเติม1 รายชื่อเพิ่มเติม2 รายชื่อโควตาแบบสมัครเอง รายชื่อโควตาสมัครแบบออนไลน์ รายชื่อโควตานักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565   ประกาศจำนวนนักเรียน นักศึกษา และสาขาที่รับสมัคร  

ประกาศเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ประจำปีการศึกษา2564 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2/2564 (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่รับครบสองเข็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้สอนและเรียนออนไลน์ 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สลับเลขที่มาเรียน) 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การวัดผลและประเมินการเรียนผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างการพิมพ์และไฟล์แบบฟร์อมหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ  

 วิธีการขึ้นข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563