ประกาศ

 video การเข้าสู่หน้าบัตรประจำตัว Online ที่เเสดง QR Code ขั้นตอนการสเเกน เช็คชื่อ เข้า ออก ของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563  

 ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา แบบรหัสคู่ แบบรหัสคี่ 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการตรวจสภาพ ลงทะเบียน ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แบบฟอร์มเสนอโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี ใบปะหน้าโครงการ 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

สถิติเยี่ยมชม

362968